1. Introductie

Met veel genoegen presenteren wij u het Jaarverslag 2022 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, de ARO. Deze twaalfde elfde editie is net als de voorgaande jaren uitgewerkt als een interactief magazine, waarin de ARO-adviezen uit 2022 in een breder perspectief zijn geplaatst.

Met onze jaarverslagen willen wij niet alleen een samenvatting geven van de plannen waarover is geadviseerd, maar ook meer informatie geven over de ARO, de ARO-leden en de manier waarop de adviescommissie in de praktijk adviseert. De jaarverslagen zijn terug te lezen op de website van de provincie Noord-Holland. Op de pagina van de ARO is ook praktische informatie terug te vinden, zoals het vergaderschema, en de agenda’s en verslagen van de vergaderingen.

In het nu voorliggende jaarverslag wisselen de ARO-leden dit keer gezamenlijk van gedachten over ruimtelijke kwaliteit en het advies van de ARO, mede aan de hand van de plannen die in 2022 in de commissie aan de orde kwamen. Op de pagina’s met de bijdrage van de ARO-leden is (onder een apart tabblad) ook informatie te vinden over de plannen die worden besproken, inclusief de bijbehorende ARO-adviezen.

Zoals gebruikelijk speelt de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie een belangrijke rol bij de advisering door de ARO-leden. De Leidraad geldt als handreiking voor de inpassing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap en als basis voor de advisering over ruimtelijke kwaliteit.

De plannen die in 2022 aan de ARO zijn voorgelegd en de adviezen hierover zijn geanalyseerd. We kijken daarbij onder meer naar het aantal adviezen per vergadering, de aard van de plannen en het aantal plannen per gemeente. Klik hieronder om de analyse te bekijken.

In 2022 zijn 32 adviezen over 28 concrete plannen uitgebracht door de ARO. Van de 32 adviezen ging het om 9 tweede behandelingen en 1 derde behandeling. Er blijft dus een stijgende lijn in het aantal plannen en adviezen. Van de 32 plannen is 1 plan 2x in een niet openbaar deel van de vergadering besproken (plan was nog niet met omgeving afgestemd) en zijn 4 plannen kort in niet openbare voorbespreking behandeld (zonder gemeente erbij). Het ging daarbij steeds om tweede behandelingen. Het merendeel (14 plannen) betrof woningbouwontwikkelingen, waarvan 2 plannen voor flexwoningen. Daarnaast werden ook vijf plannen voor een zonnepark, drie transformatorstations, een terrein met recreatiewoningen, een bedrijventerrein, een groot perceel voor een agrarisch aanverwant bedrijf, een plan voor sportvoorzieningen en een parkeervoorziening besproken. Een voorzichtige conclusie is dat er meer aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit in de plannen, maar dat er vooral op de aspecten biodiversiteit en duurzaamheid nog veel winst valt te behalen. Daar heeft de ARO herhaaldelijk op gewezen.

Analyse ARO-advisering 2022 Meer over de ARO